0265 772 352
attsasighisoara@yahoo.com
Str. Calea Baratilor
547025 Albesti, Mures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Societatea Apă Termic Transport S.A.       Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A. asigură transportul public local de persoane prin servicii regulate în municipiul Sighişoara, acesta fiind unul din primele oraşe ale ţării care au introdus transportul public de călători. Primele autobuze au început să circule în toamna anului 1957 când, la concurenţă cu trenul de pe linia ferată îngustă Sighişoara-Agnita (pusă în circulaţie în noiembrie 1898 şi desfiinţată la 1 iunie 1965), două autobuze transportau călători pe traseul Gară - Ana Ipătescu, traseul fiind comun pentru cele două mijloace de transport.
       Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A. este constituită și funcţionează în baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 9/26.02.1998 privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighişoara, prin care s-a aprobat infiinţarea S.C. Apă Termic Transport S.A., având capital integral de stat.
Cadrul legal de funcționare a societății este completat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, O.U.G. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, și Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.
       În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. Apă Termic Transport S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind divizat în 46.119 acţiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acţiunile sunt deţinute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acţionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighişoara.
       Conform prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport  S.A. , 2. Acțiunile sunt deținute în totalitate de către Statul Român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic: Consiliul Local Sighişoara. Organul de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor. Aceasta decide asupra activităţii şi asigură politica economică şi comercială a societăţii.

       Obiectul de activitate al societății îl constituie serviciile de utilitate publică care se desfăşoară conform Contractelor de delegare a gestiunii incheiate între Municipiul Sighişoara și S.C. Apă Termic Transport S.A. și anume:
       1. Contract de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Municipiului Sighişoara nr. 19891/14.07.2021;
       2. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Sighişoara nr. 6641/12.03.2018;
       3. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului locativ și spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în domeniul privat al Municipiului Sighişoara și în domeniul privat al statului nr. 18300/27.06.2018.

       Dintre serviciile menţionate, transportul public local de călători prin curse regulate în municipiul Sighişoara reprezintă activitatea de bază a societății.
       Serviciile de utilitate publică delegate societății Apă Termic Transport S.A. de către Consiliul Local Sighişoara sunt servicii publice destinate atât colectivităţii în ansamblu (transportul public local, iluminatul public), cât și satisfacerii directe și în mod individual a unor cerinţe specifice ale persoanelor care ocupă imobile din Fondul locativ de stat în baza unui contract de închiriere cu societatea noastră (lucrări de întreţinere).
       Serviciile prestate de S.C. Apă Termic Transport S.A. satisfac cerinţele cantitative și calitative ale beneficiarilor, în conformitate cu  prevederile contractuale. Astfel, societatea asigură funcţionarea optimă a serviciilor delegate, în condiţii de siguranţă, rentabilitate și eficienţă economică, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare și cu regulamentele de organizare și funcţionare.
Str. Calea Baratilor
547025 Albesti, Mures
.